VÆRDIEN AF URBAN FARMING

Der er behov for at forske i, hvordan nye urbane produktionsformer påvirker produktion, miljø- og ressourceforbrug i forhold til relevante produkter. Det kan eksempelvis gøres ved at analysere rentabiliteten af et urban farming initiativ, herunder at måle på projektets overordnede økonomiske bæredygtighed og identificere, hvilke systemer og teknologier, som kan bruges i forskellige typer produktioner og bymiljøer.

Hvad er værdien af en vertikal farm i forstaden?

Vi skal udvikle data og metoder til analyse og vurdering af dyrkningsteknologier og deres budget- og samfundsøkonomiske bidrag i forbindelse med urban farming projekter, herunder både producenternes og forbrugernes muligheder, interesser og præferencer.

Der skal også tilvejebringes et empirisk grundlag til at belyse den afledte værdi til den bydel, kommune eller landsdel, hvor projektet finder sted og for de mennesker, der lever omkring det. Dette omfatter prissætning af miljøeffekter, forbrugerpræferencer og producenternes mulige rekreative oplevelser.

Vil du i kontakt med en af vores eksperter inden for urban farming eller se vores samlede liste over publikationer?

Projektforslag

  • Undersøge urban farming fødevareproduktion i en samfundsøkonomisk kontekst, hvor effekterne på offentlige goder, herunder forurening, inddrages
  • Dyrkningsteknikker og deres implementering, udbredelse og potentiale med fokus på ”farmernes” aktiviteter
  • Samspil mellem urban farming og andre problemstillinger i byrummet, eksempelvis klimasikring og genanvendelse af regnvand

Det kan du bruge UF SCIENCE til

  • Belyse varierende produktionsscenarier og deres budget- og samfundsøkonomiske betydning og sammenligne til andre produktionsformer
  • Sammenholde data for urban farming produktioner med andre fødevarerelaterede produktioner
  • Indsamle data til at belyse produktion og ressourceforbrug til brug for økonomiske vurderinger
  • Analysere, hvordan produktionen kan tilrettelægges økonomisk optimalt og sammenlige til andre typer fødevareproduktion
  • Dataindsamling og analyse med henblik på at belyse urban farmings bidrag til produktion af offentlige goder, herunder betydning for rekreative aktiviteter, sundhed, ressourceforbrug, udledning af klimagasser