VERTICAL FARMING

Vertikalt landbrug (også kaldet vertical farming) er en alternativ dyrkningsmetode, hvor produktionen foregår indendørs, i flere lag og under kontrollerede forhold, ofte med kunstigt lys og uden jord (dvs. i vandkultur, også kaldet hydroponisk dyrkning).

Vertikalt landbrug kan potentielt være et af svarene på, hvordan vi håndterer dyrkningsusikkerheden i dele af den fremtidige fødevareproduktion set i lyset af klimaforandringerne og den begrænsede adgang til vand og landbrugsjord. Desuden har den nogle indbyggede fordele, fordi der kan dyrkes lokalt og med et højt udbytte. Produktionen er uafhængig af sæson og klima, den reducerer vand- og arealforbruget, mindsker udledning af næringsstoffer til miljøet og eliminerer potentielt behovet for pesticider. De kontrollerede dyrkningsforhold gør det på den måde muligt at dyrke planter af en høj og stabil kvalitet, men det kræver skarp styring af klima og effektiv ressourceudnyttelse.  

Fortsat mange ukendte variabler

Der hersker dog fortsat uklarhed om fordelene og ulemperne ved denne type landbrug, som dækker over en lang række forskellige produktionsformer.

Ressourceudnyttelsen er for eksempel stadig en udfordring i vertikalt landbrug, hvor energiforbruget til klimastyring, ventilation og LED-lys er højere end i traditionel frilands- og væksthusproduktion. Der er derfor behov for forskning og fortsat optimering inden for dette område, samt livscyklusanalyser for at kortlægge miljø- og klimapåvirkningen. Desuden er kvaliteten og sikkerheden af fødevarer produceret i vertikale landbrug endnu ikke veldokumenteret.    

Alternative dyrkningsmetoder kræver en indgående viden om vækstfaktorer såsom vand, lys og næringsstoffer for at sikre optimal plantevækst og -kvalitet. Der er desuden behov for undersøgelser af hvilke plantearter, der egner sig til vertikalt landbrug – både ud fra et plantefysiologisk, ernæringsmæssigt og økonomisk perspektiv.

Mulige fordele Mulige ulemper
 • Mindre vandforbrug sammenlignet med frilands- og væksthusproduktion
 • Uafhængig af sæson og klima
 • Reduceret udledning af næringsstoffer til miljøet
 • Høj produktion på lille areal
 • Muligt at dyrke uden pesticider
 • Klar til konsum → ingen jordrester
 • Reduktion af madspild og længere holdbarhed
 • Potentielt kortere transport
 • Højt energiforbrug
 • Uklar miljø- og klimapåvirkning
 • Dyr opstart (hardware)
 • Kan ikke certificeres som økologisk
 • Begrænset antal rentable afgrøder
 • Få planter forædlet til formålet

Kristian Holst Laursen er en af vores forskere inden for dette område. Se evt. vores også vores liste over andre relevante forskere.

Assistant Professor
Kristian Holst Laursen

holst@plen.ku.dk

+45 35 33 37 28